Menu

Lokaler

Vi byggde ut skolan 2010 och har nu en nyare del och en äldre del för att tillgodose vårt behov. Under vinterhalvåret åker vi till


0 Comments

Hur hanterar vi våra intäkter?

Våra intäkter består till största delen av elevpengen. Det är ett belopp som följer med en elev oavsett vilken skola hen väljer. Att gå på


0 Comments

Stadgarna

Vi har stagdar som det beslutas om i styrelsen och på årsmötet varje år. Stadgarna Tryde friskola 2021


0 Comments

Lagar och regler vi följer

Vi följer Sveriges nationella styrdokument för skolväsendet. Exempel: Skollagen, Skolförordningen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (www.skolverket.se) Skollagen Läroplan  


0 Comments

Hur styrs och drivs skolan?

Vi är en ekonomisk förening. Vi har en styrelse bestående av föräldrar som väljs in via en valberedning. Styrelsen är vår huvudman. Rektor och biträdande


0 Comments

Antal elever

Vi har beslutat om att ha ett maxantal på 22 elever per klass. (Det är beslutat att från och med hösten 2020 ska vi utöka


0 Comments

Kösystem

När man anmält sitt barn får man en plats i en kö. (Vi använder oss av syskonförtur för intaget till förskoleklassen. Syskonet ska vara anmält


0 Comments

Verksamhetsidé

– Elever med rätt att lyckas – På Tryde Friskola arbetar elever, personal, vårdnadshavare och styrelse nära varandra. Vår skola ska vara en plats där


0 Comments