Menu

Styrelseinfo: Kallelse årsmöte

0 Comments

Kallelse till föreningsstämma i Tryde Friskola – Ekonomisk förening

Datum: 6 april 2022

Tid: 18.30

Plats: Tryde Friskola, alternativt digital medverkan via Teams

Dagordning:
1. Genomgång av förhållningsregler för mötet
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare och justerare
4. Röstlängdsjustering
5. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition av resultat
9. Ansvarsfrihet för styrelsen och resultatdisposition
10. Arvodering
11. Beslut om medlemsinsatsens storlek
12. Budget
13. Val av ordförande och övriga ledamöter
14. Val av revisorer och revisorsersättare
15. Val av valberedning
16. Val av sektionsledare (bygg, bak, trädgård, högtid)
17. Verksamhetsplan (information från rektor och styrelse)
18. Förslag till stadgeändring
19. Övriga frågor
20. Avslutande

Information om deltagande: På årsmötet kommer ni att få information om och möjlighet att ställa frågor om bland annat styrelsens och skolledningens arbete och satsningar, skolans ekonomi med mera. Alla vårdnadshavare/medlemmar har rösträtt vid årsmötet.

Ni som vill delta digitalt använder er av länken som ni har fått i mejlet från era barns mentorer.

Ni som deltar på plats kommer att bli bjudna på smörgåstårta.

Varmt välkomna!
Önskar Styrelsen