Menu

FAQ

Om Tryde friskola

Antal elever

Vi har beslutat om att ha ett maxantal på 22 elever per klass.

(Det är beslutat att från och med hösten 2020 ska vi utöka till 22 elever per klass. Vi börjar med den förskoleklassen som börjar då, sen fylls det succesivt på underifrån, så de nuvarande klasserna förblir 20 elever.)

Vi har 7 st. klasser på skolan, en av varje i F-6.

Behörigheter

All pedagogisk personal inom skolan och fritidshemmet har full behörighet i de ämnen och grupper de undervisar i.

Hur hanterar vi våra intäkter?

Våra intäkter består till största delen av elevpengen. Det är ett belopp som följer med en elev oavsett vilken skola hen väljer.

Att gå på Tryde friskola är helt kostnadsfritt.

Man kan även söka tilläggsbelopp hos kommunen, och söka stipendier i olika former hos olika privata och statliga organisationer.

Våra intäkter stannar alltid i skolan, ingen vinst tas ut.

Hur styrs och drivs skolan?

Vi är en ekonomisk förening.

Vi har en styrelse bestående av föräldrar som väljs in mha en valberedning.

Styrelsen är vår huvudman.

Rektor och biträdande rektor leder arbetet på skolan.

Kösystem

När man anmält sitt barn får man en plats i en kö.

(Vi använder oss av syskonförtur för intaget till förskoleklassen. Syskonet ska vara anmält till kön senast 30/6 året efter barnets födelse. Det regleras i våra stadgar.)

Det är datumet som ansökan kom in till oss som ger köplatsens nummer.

Se mer under Börja/Sluta på Tryde friskola.

Lagar och regler vi följer

Vi följer Sveriges nationella styrdokument för skolväsendet.
Exempel: Skollagen, Skolförordningen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (www.skolverket.se)

Skollagen

Läroplan

 

Lokaler

Vi byggde ut skolan 2010 och har nu en nyare del och en äldre del för att tillgodose vårt behov.

Under vinterhalvåret åker vi till Onslunda idrottshall för att ha idrott.

De äldre eleverna åker till kommunens skolor för att ha slöjd och språkval.

Stadgarna

Vi har stagdar som det beslutas om i styrelsen och på årsmötet varje år.

Stadgarna Tryde friskola 2007

Verksamhetsidé

– Elever med rätt att lyckas –

På Tryde Friskola arbetar elever, personal, vårdnadshavare och styrelse nära varandra.

Vår skola ska vara en plats där man finner glädje, trygghet, gemenskap och där alla känner alla.

Vi vill att varje elev ska känna tilltro till sin egen förmåga,

våga utveckla sina idéer och bygga kunskap som håller för livet

 

 

 

 

Om fritidshemmet

Anmäla/Säga upp fritidsplats

Kontakta oss på 0417-14771 (välj rektor, anknytning 1) för att anmäla ditt barn till fritids.

Uppsägning av fritidsplats sker via Dexter.

Arbetsplan
Fjärilen och Humlan

Fjärilen är Tryde friskolas fritidsavdelning för elever i F-1. De som arbetar här är Lena, Lilian och Anders.

Humlan är Tryde Friskolas fritidsavdelning för elever i 2-6.  De som arbetar här är Lotta A, Markus och Anders.

Öppning (6.00) och stängning (18.00) av våra fritidsavdelningar sker på Fjärilen. På morgonen serveras frukost kl. 7.15-7.45 sen är det uterast 7.45-8.00 då skolan börjar. Eftermiddagsfritids börjar med upprop ute och en stunds rast. Mellanmål äter vi ca 14:00. Onsdagar är utedagar för alla och då äter vi utomhus. Första veckorna på terminen är vi ute mycket och har lite lekar/fri lek för att lära känna varandra (nya fsk-elever).

Fritidstaxa
Lämna in schema

Klicka här för att komma till Dexter.

Schemat för fritidshem måste lämnas via ett online-program som heter Dexter.

Inloggningsuppgifter får du via Tomelilla kommun, Anita Mårtensson 0417-18216.

Ändringar måste registreras i Dexter senast 14 dagar innan. Ändringar med kortare framförhållning än 14 dagar görs med berörd fritidspersonal på skolan och inte via Dexter.

 

 

Elevhälsa

Egenvård
Skolkurator

Vi har en skolkurator som heter Oskar Jönsson.

Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Rickard Selméus.

Han är anställd inom kommunens grundskolor

Han kontaktas via Skolsjuksköterskan.

 

Skolpsykolog

Vi har en skolpsykolog som heter Ingemar Jönsson.

Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.

Skolsköterska

Vikarierande skolsköterska tom jan 2019 är Madeleine Persson.

Hon är här på torsdagar som vanligt och Ni når henne på 0709-958 342.

 

Vår skolsköterska är på plats varje torsdag.

Hon Heter Ann-Kristine Persson

Ni når henne på 0709–958 010

skolsjukskoterska@trydefriskola.se

Specialpedagog

Vi har en specialpedagog på skolan.

Hon heter Cecilia Nilsson, cecilia.nilsson@trydefriskola.se

Vårdgivaransvar

Tryde friskola har avtal med Tomelilla kommun för den medicinska elevhälsan, och det är därmed de som har vårdgivaransvar.

 

Kvalitetsarbete

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Skolinspektionen

Klicka här för att se rapporterna.

(Ni får fylla i kommun och skola och sen klicka på sök rapporter)

Den senaste inspektionen är från 2015. Den visade att vi inte har några brister som behöver åtgärdas.

Dock vill vi poängtera att det kontinuerligt pågår utvecklings-arbeten och att vi vill förbättra oss inom alla områden.

 

 

 

Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Alla granskas

Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskolan, barnsomsorgen, vuxenutbildningen, grund- och gymnasieskolan. Inom ramen för den regelbundna tillsynen granskar myndigheten löpande verksamheten i dessa skol- och verksamhetsformer i hela landet. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen.

Utgår från lagar och regler

Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.

Granskningen inriktas på fyra huvudområden:

  • Måluppfyllelse och resultat
  • Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
  • Lärandemiljö
  • Enskilda elevers rätt
Tomelilla kommuns skolenkät

 

GDPR

Information till vårdnadshavare

Denna information skickas ut årligen, men kommer att finnas i uppdaterad version här på hemsidan med. Vi vill ge vårdnadshavare en transparent bild av hur vi hanterar data och personuppgifter.

GDPR vårdnadshavare och elev – förkortad version

GDPR vårdnadshavare och elev – utförlig version

Utöver denna information så finns det en samtyckesblankett, där man som vårdnadshavare ger skolan samtycke att behandla personuppgifter som är utöver den dagliga nödvändiga skolverksamheten. Samtycket kan när som helst återkallas eller ändras. Vänligen ring 0417-14771 (anknytning 7, IT) så hjälper vi Er.

 

 

Ordningsregler

Våra ordningsregler

Enligt skollagen ska det finnas ordningsregler på skolan. De ses över varje år och både eleverna och personalen är delaktiga i denna process. Klicka här för att läs dem.

 

Köket

Allmänt om maten

Leverantör av skollunchen och mellanmål till fritids är sedan 2017 Tomelilla kommuns kostenhet.

Deras kök är placerat på Kastanjeskolan.

Varje dag serveras en grönsaksbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, vatten och mjölk.

Vi vill gärna ha läkarintyg för elever som av medicinska skäl är i behov av specialkost.

Har ni frågor ang. maten så är ni välkomna att kontakta oss.
 

 

 

Matsedel
Vi äter i klassrummen

Vi har valt att äta i klassrummen för att göra måltiden mer pedagogisk och för att miljön blir mer trivsam och harmonisk.

 

Läsårstider och skoltider

Läsårstider

Läsåret 2019/2020

Vårtermin 2020

Terminstider: skolavslutning 11 juni
Stängningsdag: Måndagen 15 juni håller både skola och fritids är stängt.
Stängningsveckor: Fritids håller stängt vecka 29, 30 och 31.

Läsåret 2020/2021

Höstermin 2020

Terminstider: Onsdag den 19 augusti – fredag 18 december
Lovdagar och studiedagar: torsdag 15 oktober – fredag 16 oktober, måndag 26 oktober – fredag 30 oktober, tisdag 1 december
Stängningsdagar: Onsdag den 12 augusti, tisdag den 1 december

Vårtermin 2021

Terminstider: måndag den 11 januari – tisdag den 15 juni
Lovdagar och studiedagar: måndag 22 februari – fredag 26 februari, måndag 29 mars – torsdag 1 april, fredag den 14 maj, måndag 17 maj
Stängningsdagar: torsdag den 7 januari, onsdag den 16 juni

 

 

 

 

Skoltider

F-3

Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag 08:00-12.50 (Torsdagar går åk 3 till 15.10)

Onsdag 08:00-13.35

 

4-6

Måndag och fredag 08:00-12:50

Tisdag och torsdag 08:00-15:10

Onsdag 08:00-13:35

 

Skolskjuts

Tryde friskola erbjuder skolskjuts

Vi köper in oss på Tomelilla kommuns skolskjutsar och har därmed samma möjligheter till skolskjuts som övriga barn i kommunen.

Klicka här för mer info om skolskjutsarna (regler, hållplatser, tider osv).

Vid frågor angående skolskjutsarna, var vänlig kontakta rektor på 0417-14771.

 

Försäkring

 

Föräldrar hjälper till

Ansvarsgrupper

Man kan som förälder anmäla sig till ansvarsgrupper, om man vill bidra lite extra. Vi har:

Utegrupp

Byggrupp

Bakgrupp

Högtidsgrupp

Fixardagar

Vid 4 tillfällen per läsår ordnas det fixardagar, där man som förälder kan anmäla sig för att hjälpa till med allehanda sysslor på en skola. Det kan vara alltifrån måla staket till att plasta in läromedel.

Föräldrar hjälper till att städa

Två gånger per termin hjälper man till att städa. Det tar ca 2 timmar och man gör det tillsammans med en gruppledare från styrelsen och några andra föräldrar.

Städschema för 2018-2019 – maila mentor så skickas det hem med eleven.

 

 

 

 

 

 

Frånvaro och ledighet

Anmäl frånvaro

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn varje dag, alternativt tydligt anmäla barnet frånvarande i ett på förhand bestämt antal dagar.

Frånvaroanmälan görs på telefonnummer:

0723-699684

Det går även att SMS:a frånvaroanmälan till ovanstående nummer. Tänk på att endast ange elevens namn + frånvarande och antal dagar eleven stannar hemma. Beskriv inga detaljer.

Senast kl 08:00 vill vi ha in frånvaroanmälan.

 

Handlingsplan skolfrånvaro
Ledighetsansökan
Policy kring ledigheter

Lämna ledighetsansökan till mentorn i god tid före den tänkta ledigheten.

Det är högst 10 dagars ledighet per läsår.

Var uppmärksam på att under vissa perioder (ex nationella prov) beviljas inte ledighet.

Mentorn och ämnesläraren bedömer läget, och ger uppgifter innan och/eller efter ledigheten för att ta igen missad undervisning.

Det är vårdnadshavares uppgift att hjälpa eleven med att dessa uppgifter blir gjorda.

 

 

Rökpolicy

Tryde friskolas rökpolicy

Tryde friskola är en rökfri miljö. Ingen rökning får ske inom skolans område. Eventuella rökare som är anställda eller vistas på skolan ska gå utanför skolans område när de röker och placera sig dolda för skolans elever. Personal som uppmärksammar någon rökare på skolans område ska omgående informera om skolans policy.

 

 

Börja/Sluta på Tryde friskola

Börja på Tryde friskola

Vi har ett maximalt antal på 20 elever per klass. Därför har vi ett kösystem som grundar sig på när barnet är anmält.

Datumet för inkommen anmälan ger ett platsnummer i kön.

Klicka här för att komma till anmälningsblanketten.

 

För att anmäla Ert barn till fritids, vänligen kontakta rektor på 0417-14771 (ankn 1)

Sluta på Tryde friskola

Vi vill gärna veta i så god tid som möjligt om Ni har tankar på att Ert barn ska byta skola.

Kontakta rektor för att diskutera: 0417-14771.

Klicka här för att komma till utflyttnings-blanketten.

 

Klagomålshantering

Hur vi hanterar klagomål

Klagomålshantering

Om du har klagomål, kritik eller synpunkter på vår verksamhet hoppas vi att du framför dessa direkt till personalen.

Alla klagomål tas på allvar och personalen skall försöka lösa problemet i samråd med dig. Vanligtvis kan problemen lösas direkt, men om detta inte sker eller om du känner att du vill gå vidare med problemet så är nästa instans skolans rektor. Rektor försöker sedan lösa problemet i samråd med personal och i dialog med dig.

Går problemet fortfarande inte att lösa eller är du inte nöjd med hantering av ditt ärende? I så fall kontaktar du styrelsen. Våra namn och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Styrelsen kommer att kontakta dig för att återge vad som görs gällande ditt ärende.

Om du inte heller är nöjd med styrelsens hantering av problemet, är nästa instans som tar emot klagomål eller kritik Skolinspektionen. På Skolverkets hemsida finns uppgifter om hur du lämnar in en anmälan.

https://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss

Vår klagomålsblankett

 

Lucia