Menu

FAQ

Om Tryde friskola

Antal elever

Vi har beslutat om att ha ett maxantal på 22 elever per klass.

(Det är beslutat att från och med hösten 2020 ska vi utöka till 22 elever per klass. Vi börjar med den förskoleklassen som börjar då, sen fylls det succesivt på underifrån, så de nuvarande klasserna förblir 20 elever.)

Vi har 7 st. klasser på skolan, en av varje i F-6.

Hur hanterar vi våra intäkter?

Våra intäkter består till största delen av elevpengen. Det är ett belopp som följer med en elev oavsett vilken skola hen väljer.

Att gå på Tryde friskola är helt kostnadsfritt.

Man kan även söka tilläggsbelopp hos kommunen, och söka stipendier i olika former hos olika privata och statliga organisationer.

Våra intäkter stannar alltid i skolan, ingen vinst tas ut.

Hur styrs och drivs skolan?

Vi är en ekonomisk förening.

Vi har en styrelse bestående av föräldrar som väljs in via en valberedning.

Styrelsen är vår huvudman.

Rektor och biträdande rektor leder arbetet på skolan.

Kösystem

När man anmält sitt barn får man en plats i en kö.

(Vi använder oss av syskonförtur för intaget till förskoleklassen. Syskonet ska vara anmält till kön senast 30/6 tredje året efter barnets födelse. Det regleras i våra stadgar.)

Det är datumet som ansökan kom in till oss som ger köplatsens nummer.

Se mer under Börja/Sluta på Tryde friskola.

Lagar och regler vi följer

Vi följer Sveriges nationella styrdokument för skolväsendet.
Exempel: Skollagen, Skolförordningen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (www.skolverket.se)

Skollagen

Läroplan

 

Lokaler

Vi byggde ut skolan 2010 och har nu en nyare del och en äldre del för att tillgodose vårt behov.

Under vinterhalvåret åker vi till Onslunda idrottshall för att ha idrott.

De äldre eleverna åker till kommunens skolor för att ha slöjd och språkval.

Stadgarna

Vi har stagdar som det beslutas om i styrelsen och på årsmötet varje år.

Stadgarna Tryde friskola 2021

Verksamhetsidé

– Elever med rätt att lyckas –

På Tryde Friskola arbetar elever, personal, vårdnadshavare och styrelse nära varandra.

Vår skola ska vara en plats där man finner glädje, trygghet, gemenskap och där alla känner alla.

Vi vill att varje elev ska känna tilltro till sin egen förmåga,

våga utveckla sina idéer och bygga kunskap som håller för livet

 

 

 

Om fritidshemmet

Anmäla/Säga upp fritidsplats

För att anmäla ert barn till fritids eller säga upp fritidshemsplatsen så behöver ni skapa ett konto och fylla i respektive blankett digitalt via Tomelilla kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till blanketterna.

Avdelningar

Fjärilen är Tryde friskolas fritidsavdelning för elever i F-1.
Humlan är Tryde friskolas fritidsavdelning för elever i 2-6.

Öppning (6.00) och stängning (18.00) av våra fritidsavdelningar sker på Fjärilen.
På morgonen serveras frukost kl. 7.15-7.45 sen är det uterast 7.30-8.00 då skolan börjar.
Eftermiddagsfritids börjar med upprop ute och en stunds rast.
Mellanmål äter vi ca 14:00.
Första veckorna på terminen är vi ute mycket och har lekar/fri lek för att lära känna varandra (nya fsk-elever).

Lämna in schema

Klicka här för att komma till IST.

Schemat för fritidshem måste lämnas via ett online-program som heter IST, för att vi ska kunna fakturera.
Inloggningsuppgifter får du via Tomelilla kommun, Linda Ekelund nås via kommunens växel, 0417-18 000.

Lägg ett grundschema i IST, som är inom ramen för en faktureringsnivå (0-10h, 10-20h och över 20h), sen ska ni lägga ett precist fritidsschema i Infomentor.
Ni kan inte göra ändringar innevarande dag i Infomentor, då får ni kontakta fritidspersonalen via telefon.

 

Riktlinjer för placering på fritidshem

Elevhälsa

Egenvård
Skolkurator

Vi har en skolkurator som heter Caroline Englund.

Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Ann Forsberg.

Hon är anställd via Craftus.

Hon kontaktas via Skolsköterskan; annkristine@craftus.se

 

Skolpsykolog

Vi har en skolpsykolog som heter Ingemar Jönsson.

Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.

Skolsköterska

Vår skolsköterska är på plats varje tisdag.
Hon försöker hinna med att läsa mail tisdagar och torsdagar.
Hon heter Ann-Kristine Persson.

annkristine@craftus.se

Tänk på att utelämna känslig information och uppge endast personuppgifter i form av barnets namn och klass i mail.
Lämna mer info via telefon i stället.

Specialpedagog

Vi har en specialpedagog på skolan.

Hon heter Stina Nilsson och ni når henne på stina.nilsson@trydefriskola.se och 0723-699681.

Vårdgivaransvar

Tryde friskola har avtal med Österlens Psykologbyrå för den medicinska elevhälsan, och det är därmed de som har vårdgivaransvar.

Kvalitetsarbete

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Skolinspektionen

Klicka här för att se rapporterna.

(Ni får fylla i kommun och skola och sen klicka på sök rapporter)

Den senaste inspektionen är från 2019 och visar på mycket goda resultat.

GDPR och integritetspolicy

Information till vårdnadshavare

Denna information skickas ut årligen, men kommer att finnas i uppdaterad version här på hemsidan med. Vi vill ge vårdnadshavare en transparent bild av hur vi hanterar data och personuppgifter.

GDPR vårdnadshavare och elev – förkortad version

GDPR vårdnadshavare och elev – utförlig version

Utöver denna information så finns det en samtyckesblankett, där man som vårdnadshavare ger skolan samtycke att behandla personuppgifter som är utöver den dagliga nödvändiga skolverksamheten. Samtycket kan när som helst återkallas eller ändras. Vänligen ring 0417-14771 (anknytning 7, IT) så hjälper vi Er.

 

Integritetspolicy
Samtyckesblankett

De flesta av våra digitala tjänster är en del av vårt nödvändiga arbete för att bedriva skola och undervisning. Men det finns en del saker som inte är nödvändiga för att uppfylla målen och de lagar som finns för en skola.

För de sakerna har vi en samtyckesblankett där vi låter Er avgöra om Ni vill att Ert barn får finnas med på sådana saker. Som ny elev på skolan får man hem en samtyckesblankett och vill man ändra så är det bara att lämna in en ny blankett.

Klicka här för att komma till blanketten.

 

Ordningsregler

Våra ordningsregler

Enligt skollagen ska det finnas ordningsregler på skolan. De ses över varje år och både eleverna och personalen är delaktiga i denna process.

Klicka här för att se våra ordningsregler

 

 

Köket

Allmänt om maten

Leverantör av skollunchen och mellanmål till fritids är sedan 2017 Tomelilla kommuns kostenhet.

Deras kök är placerat på Kastanjeskolan.

Varje dag serveras en grönsaksbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, vatten och mjölk.

Vi vill gärna ha läkarintyg för elever som av medicinska skäl är i behov av specialkost.

Har ni frågor ang. maten så är ni välkomna att kontakta oss.
 

 

 

Matsedel
Vi äter i klassrummen

Vi har valt att äta i klassrummen för att göra måltiden mer pedagogisk och för att miljön blir mer trivsam och harmonisk.

Läsårstider och skoltider

Läsårstider

Läsåret 2020/2021

Hösttermin 2020

Terminstider: Onsdag den 19 augusti – fredag 18 december
Lovdagar och studiedagar: torsdag 15 oktober – fredag 16 oktober, måndag 26 oktober – fredag 30 oktober, tisdag 1 december
Stängningsdagar: Onsdag den 12 augusti, torsdagen den 15 oktober

Vårtermin 2021

Terminstider: måndag den 11 januari – tisdag den 15 juni
Lovdagar och studiedagar: måndag 22 februari – fredag 26 februari, måndag 29 mars – torsdag 1 april, torsdag 13 maj – måndag 17 maj
Stängningsdagar: torsdag den 7 januari, onsdag den 16 juni

Läsåret 2021/2022

Vi följer Tomelilla kommuns läsårstider: Klicka här

Stängningsdagar hösttermin 2021: tisdag den 10 augusti, onsdagen den 1 december

Stängningsdagar vårtermin 2022: måndagen den 10 januari, måndagen den 20 juni

 

 

 

Skoltider

F-6 börjar 08.00 alla dagar

F-3
Måndag 13.10
Tisdag   13.10
Onsdag 13.35
Torsdag 13.10
Fredag  13.10

4-6
Måndag 13.15
Tisdag   13.15
Onsdag 13.35
Torsdag 15.20
Fredag  13.15

Skolskjuts

Tryde friskola erbjuder skolskjuts

Vi köper in oss på Tomelilla kommuns skolskjutsar och har därmed samma möjligheter till skolskjuts som övriga barn i kommunen.

Klicka här för att läsa mer: Tomelilla kommun – tidtabeller, regler och information

Vid frågor angående skolskjutsarna, var vänlig kontakta kommunansvarig Eva Johansson på 0417-18 222.

Försäkring

Föräldrar hjälper till

Ansvarsgrupper

Man kan som förälder anmäla sig till ansvarsgrupper, om man vill bidra lite extra. Vi har:

Utegrupp

Byggrupp

Bakgrupp

Högtidsgrupp

Fixardagar

Vid 4 tillfällen per läsår ordnas det fixardagar, där man som förälder kan anmäla sig för att hjälpa till med allehanda sysslor på en skola. Det kan vara alltifrån måla staket till att plasta in läromedel.

Föräldrar hjälper till att städa

Två gånger per termin hjälper man till att städa. Det tar ca 2 timmar och man gör det tillsammans med en gruppledare från styrelsen och några andra föräldrar.

Städschema skickas hem med eleven vid läsårets början.

 

 

 

 

 

Frånvaro och ledighet

Anmäl frånvaro

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn via vår lärplattform Infomentor.
Som vårdnadshavare kan man frånvaroanmäla för innevarande dag samt nästkommande dag.

 

Handlingsplan skolfrånvaro
Ledighetsansökan
Policy kring ledigheter

Elever i förskoleklass-årskurs 6 har skolplikt, men kan beviljas kortare ledighet. Det förutsätter att eleven i möjligaste mån tar igen missad undervisning, vilket är vårdnadshavarnas ansvar. Vi ser helst att resor och semestrar förläggs till de lovdagar och skollov som finns under läsåret.  Ledighetsansökan finns på Tryde Friskolas hemsida under rubriken FAQ och ska lämnas i god tid innan ledighet. Enligt Skollagen kan en elev vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Rektor är skyldig att informera elevens hemkommun om frånvaron överstiger 10% (även ledighet inkluderad).

Åk 3 har nationella prov under veckorna 11-20.

Åk 6 har nationella prov under veckorna 45-50, samt vecka 6, 12 och 17. Under dessa perioder beviljas ingen ledighet.

Vi ser helst att ni undviker att ta eleverna lediga i samband med uppstarten av terminerna.

Rökpolicy

Tryde friskolas rökpolicy

Tryde friskola är en rökfri miljö. Ingen rökning får ske inom skolans område. Eventuella rökare som är anställda eller vistas på skolan ska gå utanför skolans område när de röker och placera sig dolda för skolans elever. Personal som uppmärksammar någon rökare på skolans område ska omgående informera om skolans policy.

 

Börja/Sluta på Tryde friskola

Börja på Tryde friskola

Vi ett kösystem som grundar sig på när barnet är anmält.
Datumet för inkommen anmälan ger ett platsnummer i kön.
Klicka här för att komma till anmälningsblanketten.

För eventuella frågor kring anmälan/kösystemet ber vi Er kontakta Mariella Sjöstrand (mariella.sjostrand@trydefriskola.se).

För att anmäla Ert barn till fritids, vänligen skapa konto och anmäl er via Tomelilla kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till anmälningsblanketten för fritidshemsplats.

Sluta på Tryde friskola

Vi vill gärna veta i så god tid som möjligt om Ni har tankar på att Ert barn ska byta skola.
Kontakta rektor för att diskutera: 0417-14771.
Klicka här för att komma till utflyttnings-blanketten.

Gäller det uppsägning av fritidshemsplatsen så görs den uppsägningen via Tomelilla kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till uppsägning av fritidshemsplatsen.

Klagomålshantering

Hur vi hanterar klagomål

Klagomålshantering

Om du har klagomål, kritik eller synpunkter på vår verksamhet hoppas vi att du framför dessa direkt till personalen.

Alla klagomål tas på allvar och personalen skall försöka lösa problemet i samråd med dig. Vanligtvis kan problemen lösas direkt, men om detta inte sker eller om du känner att du vill gå vidare med problemet så är nästa instans skolans rektor. Rektor försöker sedan lösa problemet i samråd med personal och i dialog med dig.

Går problemet fortfarande inte att lösa eller är du inte nöjd med hantering av ditt ärende? I så fall kontaktar du styrelsen. Våra namn och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Styrelsen kommer att kontakta dig för att återge vad som görs gällande ditt ärende.

Om du inte heller är nöjd med styrelsens hantering av problemet, är nästa instans som tar emot klagomål eller kritik Skolinspektionen. På Skolverkets hemsida finns uppgifter om hur du lämnar in en anmälan.

https://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss

Vår klagomålsblankett